Календарний план розміщення

Календарний план на 2018 рік

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

(згідно вимог частини сьомої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2018 року)

№ з/п

Вид інформації

Орієнтована дата оприлюднення

1.

Річна інформація емітента цінних паперів

27.04.2018

2.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

до 27.03.2018