Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16 листопада 2016 12:21

У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України Калиновської Наталiї Миколаївни головним бухгалтером, членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд 05.10.2016 року, протокол №26, Калиновська Наталiя Миколаївна з 14 листопада 2016 року вступила на посаду головного бухгалтера ПАТ "Промiнвестбанк" (наказ вiд 14.11.2016 №2201-к).

Строк, на який призначено посадову особу, не визначений. Посади, якi обiймала Калиновська Н.М. протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського облiку ПАТ «Ерсте Банк» (23.02.2007 – 29.04.2013); Радник Голови Правлiння з фiнансових питань, головний бухгалтер ПАТ «Автокразбанк» (11.07.2013 - 27.08.2014); Головний бухгалтер-директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «КБ «Актив-банк» (29.08.2014 – 04.11.2015); Радник Голови Правлiння з питань бухгалтерського облiку ПАТ «АКБ «Новий» (28.01.2016 - 27.07.2016); Радник Голови Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» (з 01.08.2016-13.11.2016). Часткою в статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.