Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 24.10.2017 року

24 жовтня 2017 17:47

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк», складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 18.10.2017 року, наданого банку 24.10.2017 року, розмiр частки власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,7151% до 99,7726%.

Змiна пакету власника акцiй сталася внаслiдок придбання Внєшекономбанком додаткових акцiй, рiшення про приватне розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 27.04.2017 року.


Випуск акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» на загальну суму 50 918 870 510 гривень зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №52/1/2017, дата реєстрацiї 08.06.2017, дата видачi 12.10.2017), глобальний сертифiкат випуску задепоновано Нацiональним депозитарiєм України 18.10.2017 року.