Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

19 жовтня 2016 10:32

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 12.10.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 19.10.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,703% до 99,715%.

Змiна пакету власника акцiй сталася внаслiдок придбання Внєшекономбанком додаткових акцiй, рiшення про приватне розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 03.06.2016 року.

Випуск акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» на загальну суму 40 617 682 940 гривень зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №62/1/2016, дата реєстрацiї 23.06.2016, дата видачi 04.10.2016), глобальний сертифiкат випуску задепоновано Нацiональним депозитарiєм України 12.10.2016 року.