Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15 грудня 2017 16:39

У вiдповiдностi до вимог частини 2 статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 14 грудня 2017 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 28.09.2017:

У вiдповiдностi до вимог частини 2 статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 14 грудня 2017 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 28.09.2017:
Довлатов Артем Сергiйович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бурцев Георгiй Георгiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Буря Олександр Геннадiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Логiнов Олексiй Львович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Аршинов Андрiй Михайлович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Краснов Iгор Сергiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наумлiнський Антон Володимирович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Лука Перетті перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2,5 мiсяці. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 14 грудня 2017 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:
Герхард Вальдхайм  обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Консультативної ради, Scope AG, Берлін; Член Ради директорів Фонду Вернера Реймера, Бад-Хомбург, Німеччина; Член економічної ради Німеччини. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Клаус Малле обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2000 - 2017 - керуючий директор Accenture GmbH., Відень; в даний час - керуючий директор K-Malle Unternehmensbaratung GmbH., Австрія, Відень. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Лука Перетті обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: KAMCA GROUP, партнер; PHOENIX SRL, партнер; JULIS BAER, радник Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Краснов Iгор Сергiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора Правового департаменту Внєшекономбанку; директор Департаменту правового супроводу проектної дiяльностi Внєшекономбанку; директор Правової дирекцiї Внєшекономбанку; старший віце-президент, керівник Правової дирекції Внєшекономбанку.  Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наумлiнський Антон Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор проектів Управління міжнародного фінансового планування і контролю ВАТ «Сбербанк»; директор Департаменту бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i залежних товариств Внєшекономбанку; віце-президент, керівник Департаменту бізнес-планування та контролю дочірніх і залежних товариств Внєшекономобанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.