Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08 грудня 2017 10:01

Вiдповiдно до вимог Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» щодо кiлькiсного складу Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» та згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 06.12.2017 року №39, Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" обрано Дiдовця Владислава Валентиновича. Строк, на який призначено посадову особу - 5 рокiв.

Посади, якi обiймав Дiдовець В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Регiонального вiддiлення ПАТ АКБ «Iндустрiалбанк» у м. Київ (01.12.2012 – 15.10.2013); Голова Правлiння ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (17.10.2013 - 30.11.2017). Часткою в статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.