Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28 квітня 2017 14:52

У вiдповiдностi до вимог частини 2 статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 27 квiтня 2017 року прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 26.08.2016:

Довлатов Артем Сергiйович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 8 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Перин Антон Валентинович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 8 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Бурцев Георгiй Георгiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 8 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Буря Олександр Геннадiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 8 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Логiнов Олексiй Львович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 1 рiк. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Аршинов Андрiй Михайлович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 1 рiк. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Черепович Євген Валерiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 8 мiсяцiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 27 квiтня 2017 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Довлатов Артем Сергiйович обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор Управлiння координацiї мiжнародного розвитку, старший керуючий директор - директор Управлiння координацiї мiжнародного розвитку ПАТ «Сбербанк»; Радник Голови Внєшекономбанку, старший вiце-президент з корпоративного управлiння дочiрнiми i залежними товариствам Внєшекономбанку; Заступник Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Буря Олександр Геннадiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Департаменту управлiння ризиками, директор Департаменту управлiння ризиками Внєшекономбанку; директор Департаменту управлiння ризиками Дирекцiї з управлiння ризиками Внєшекономбанку; директор Департаменту iнтегрованого ризик-менеджменту Дирекцiї ризикiв Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Краснов Iгор Сергiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник директора Правового департаменту Внєшекономбанку; директор Департаменту правового супроводу проектної дiяльностi Внєшекономбанку; директор Правової дирекцiї Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наумлiнський Антон Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор проектiв ПАТ «Сбербанк»; директор Департаменту бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i залежних товариств Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Бурцев Георгiй Георгiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Аудитор АТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Керiвник проектiв, Блок «Мiжнароднi Операцiї», ПАТ «Сбербанк»; Перший заступник начальника Апарату Голови Внєшекономбанку, Начальник управлiння корпоративних технологiй ВЕБ Капiтал. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Логiнов Олексiй Львович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-президент - Голова Схiдно-Сибiрського банку; Вiце-президент ПАТ «Сбербанк». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Аршинов Андрiй Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ради Директорiв ВАТ «Спецiалiзований депозитарiй «IНФIНIТУМ» (м.Москва). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Черепович Євген Валерiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Виконавчий директор ВАТ «БПС-Сбербанк» (Мiнськ, Бiлорусь); директор департаменту розвитку iнтеграцiйних проектiв ВАТ «Банк Бєл ВЕБ» (основне мiсце роботи); виконавчий директор департаменту координацiї розвитку бiзнесу дочiрнiх i залежних товариств Внєшекономбанку (за сумiсництвом). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.