Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27 грудня 2016 14:21

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 15.12.2016 №35 та згiдно з наказом вiд 22.12.2016 №2404-к Члена Правлiння - Директора з операцiйної та фiнансової дiяльностi Ширазi Саiд Абдул Мехдi звiльнено з роботи 23.12.2016 за його заявою.

У складi Правлiння Ширазi Саiд Абдул Мехдi перебував з 21.05.2009 по 23.12.2016 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До складу Правлiння замiсть звiльненого Ширазi Саiд Абдул Мехдi нiкого не призначено.