Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28 листопада 2016 17:17

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 25.11.2016 №33 та згiдно з наказом вiд 25.11.2016 №2253-к Члена Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння Юткiна Вячеслава Михайловича звiльнено з посади за його заявою 25.11.2016.

У складi Правлiння Юткiн Вячеслав Михайлович перебував з 16.03.2009 по 25.11.2016 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До складу Правлiння замiсть звiльненого Юткiна Вячеслава Михайловича нiкого не призначено.