Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02 листопада 2016 09:27

Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, Директора Правового департаменту Внєшекономбанку Кузнецова Сергiя Володимировича.

Повноваження члена Наглядової Ради припиняються за власним бажанням, через два тижнi пiсля повiдомлення про це товариства - з 31.10.2016 року, в зв'язку зi звiльненням Кузнецова С.В. з Внєшекономбанку.

До складу Наглядової Ради банку Кузнецов С.В. входив з 2012 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради Кузнецова С.В. iншим представником Внєшекономбанку до ПАТ «Промiнвестбанк» не надходило.