Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

28 квітня 2017 15:02

27 квiтня 2017 року черговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу банку на 12 млрд. гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

Згiдно з прийнятим рiшенням акцiї розмiщуються серед осiб, якi є акцiонерами Банку на дату ухвалення рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку (тобто станом на 27.04.2017). Розмiщення акцiй серед iнших iнвесторiв умовами приватного розмiщення не передбачено. Переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї надається всiм акцiонерам-власникам простих iменних акцiй Банку в порядку, встановленому законодавством.

Додатково планується розмiстити 1200000000 (один мiльярд двiстi мiльйонiв) штук простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень кожна загальною номiнальною вартiстю 12000000000 (дванадцять мiльярдiв) гривень.

Спосiб розмiщення акцiй: приватне розмiщення.

Форма iснування акцiй: бездокументарна

Акцiї розмiщуються з метою та на виконання вимог Нацiонального банку України щодо додаткової капiталiзацiї Банку. Кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй, будуть спрямованi на збiльшення статутного капiталу Банку, пiдтримку нормативу адекватностi регулятивного капiталу, пiдвищення лiквiдностi, платоспроможностi та забезпечення платежiв клiєнтiв Банку.

Акцiї, що розмiщуються, складають 29,54% вiд розмiру зареєстрованого статутного капiталу Банку.

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» цiна розмiщення акцiй затверджена на рiвнi номiнальної вартостi – 10 гривень за одну акцiю.

Акцiї оплачуються за цiною розмiщення резидентами України – у гривнях, нерезидентами – в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або гривнях. Перерахунок коштiв в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi, внесених нерезидентами, у нацiональну валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим Нацiональним банком України на дату надходження iноземної валюти до Банку в оплату його акцiй. Негрошовi внески в оплату акцiй не приймаються.

За результатами розмiщення змiн власника значного пакету акцiй не передбачається. Станом на 27.04.2017 власнику значного пакету акцiй - Державнiй корпорацiї «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», Росiйська Федерацiя - належить 99,7151% статутного капiталу Банку.

Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з правами за ранiше випущеними акцiями, i вiдповiдають правам акцiонерiв згiдно з законодавством України та Статутом Банку.

Конвертацiя цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не передбачається.