Особлива інформація емітента

 • 02 листопада
  09:27
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, Директора Правового департаменту Внєшекономбанку Кузнецова Сергiя Володимировича.
 • 19 жовтня
  10:32
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 12.10.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 19.10.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,703% до 99,715%.
 • 06 жовтня
  11:33
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до вимог Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» щодо кiлькiсного складу Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» та згiдно рiшенню Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 05.10.2016 №26, Членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" обрано Калиновську Наталiю Миколаївну.
 • 16 вересня
  13:51
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 08.09.2016 №25 та згiдно з наказом вiд 08.09.2016 р.№ 1825-к Члена Правлiння - Директора з корпоративного бiзнесу Кравця Владислава Iвановича звiльнено з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) 14.09.2016 року.
 • 31 серпня
  12:42
  Зміна складу посадових осіб емітента
  У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
 • 12 серпня
  12:05
  Зміна складу посадових осіб емітента
  У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України 09 серпня 2016 року Рожка Андрiя Володимировича на посаду Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд 22.06.2016 року, протокол №18, Рожок Андрiй Володимирович з 10 серпня 2016 року вступив на посаду Голови Правлiння (наказ вiд 10.08.2016 року №1682-к).
 • 29 червня
  12:07
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Згiдно рiшення Наглядової Ради (протокол №18 вiд 22.06.2016 року) з 22.06.2016 виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" призначено Рожка Андрiя Володимировича.
 • 22 червня
  11:02
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, директора Департаменту дочiрнiх банкiв Внєшекономбанку Мiнiна Володимира Володимировича.
 • 02 червня
  12:59
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 30.05.2016 №16 та згiдно з наказом вiд 30.05.2016 №1213-к Члена Правлiння - директора Департаменту ризик-менеджменту Мюллера Клауса 31.05.2016 звiльнено з посади за його заявою.
 • 30 травня
  16:05
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 23.05.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 27.05.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,39% до 99,70%.
 • 23 травня
  11:53
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 18.05.2016 №14 та згiдно з наказом вiд 19.05.2016 №1093-к Члена Правлiння - директора Департаменту комплаєнс Харченко Полiну Сергiївну звiльнено з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) 20.05.2016 року.
 • 29 квітня
  15:34
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Наказом вiд 28.04.2016 року №928-к Голову Правлiння Башкiрова Віктора Володимировича звiльнено з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпПУ). На посадi Голови Правлiння Башкiров В.В. пребував з 16.03.2009 по 28.04.2016 року.
 • 19 квітня
  14:51
  Зміна складу посадових осіб емітента
  У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно зі Статутом банку Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) 15 квітня 2016 року прийнято наступне рішення:
 • 11 грудня
  18:45
  Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
  10 грудня 2015 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу банку на 20 млрд. гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
 • 30 вересня
  02:07
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 24 вересня 2015 р., наданого Нацiональним депозитарiєм України 29.09.2015 р., розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м. Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,09% до 99,39%.
 • 24 квітня
  02:05
  Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
  23 квiтня 2015 року черговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу банку на 9 200 млн. гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
 • 24 квітня
  02:04
  Зміна складу посадових осіб емітента
  У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно зі Статутом банку Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) 23 квітня 2015 року прийнято наступне рішення.
 • 21 квітня
  02:03
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  Згiдно з реєстром власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 24:00 «17» квiтня 2015 р., наданого Нацiональним депозитарiєм України 21.04.2015 р., розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м. Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) – 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) – 044525060, – збiльшився з 98,60% до 99,09%.
 • 01 грудня
  02:02
  Особлива інформація
  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
 • 01 серпня
  02:01
  Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
  31 липня 2014 року ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» прийнято рішення №14/07/31 01 про виключення з Біржового списку та Біржового реєстру цінних паперів ПАТ «Промінвестбанк» з 31 липня 2014 р. облігацій відсоткових іменних ПАТ «Промiнвестбанк» серії F (ISIN UA4000128052), номінальною вартістю 500 000 000 грн. кількістю 500 000 шт.