Особлива інформація емітента

 • 26 листопада
  15:42
 • 26 листопада
  15:39
 • 12 вересня
  18:00
 • 21 серпня
  11:15
 • 17 липня
  17:07
 • 27 квітня
  17:07
 • 15 грудня
  16:39
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  У вiдповiдностi до вимог частини 2 статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 14 грудня 2017 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 28.09.2017:
 • 08 грудня
  10:01
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до вимог Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» щодо кiлькiсного складу Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» та згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 06.12.2017 року №39, Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" обрано Дiдовця Владислава Валентиновича. Строк, на який призначено посадову особу - 5 рокiв.
 • 24 жовтня
  17:47
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 24.10.2017 року
  Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк», складеного Нацiональним депозитарiєм України станом на 18.10.2017 року, наданого банку 24.10.2017 року, розмiр частки власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,7151% до 99,7726%.
 • 29 вересня
  16:41
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента вiд 28.09.2017
  У вiдповiдностi з п. 18 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 28 вересня 2017 року прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 27.04.2017 Протокол №42:
 • 28 квітня
  15:02
  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
  27 квiтня 2017 року черговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк» (далi – Банк) прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу банку на 12 млрд. гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
 • 28 квітня
  14:52
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  У вiдповiдностi до вимог частини 2 статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 27 квiтня 2017 року прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 26.08.2016:
 • 27 грудня
  14:21
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 15.12.2016 №35 та згiдно з наказом вiд 22.12.2016 №2404-к Члена Правлiння - Директора з операцiйної та фiнансової дiяльностi Ширазi Саiд Абдул Мехдi звiльнено з роботи 23.12.2016 за його заявою.
 • 28 листопада
  17:17
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 25.11.2016 №33 та згiдно з наказом вiд 25.11.2016 №2253-к Члена Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння Юткiна Вячеслава Михайловича звiльнено з посади за його заявою 25.11.2016.
 • 16 листопада
  12:21
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України Калиновської Наталiї Миколаївни головним бухгалтером, членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд 05.10.2016 року, протокол №26, Калиновська Наталiя Миколаївна з 14 листопада 2016 року вступила на посаду головного бухгалтера ПАТ "Промiнвестбанк" (наказ вiд 14.11.2016 №2201-к).
 • 02 листопада
  09:27
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, Директора Правового департаменту Внєшекономбанку Кузнецова Сергiя Володимировича.
 • 19 жовтня
  10:32
  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
  Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 12.10.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 19.10.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,703% до 99,715%.
 • 06 жовтня
  11:33
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до вимог Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» щодо кiлькiсного складу Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» та згiдно рiшенню Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 05.10.2016 №26, Членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" обрано Калиновську Наталiю Миколаївну.
 • 16 вересня
  13:51
  Зміна складу посадових осіб емітента
  Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 08.09.2016 №25 та згiдно з наказом вiд 08.09.2016 р.№ 1825-к Члена Правлiння - Директора з корпоративного бiзнесу Кравця Владислава Iвановича звiльнено з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) 14.09.2016 року.
 • 31 серпня
  12:42
  Зміна складу посадових осіб емітента
  У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.