Щодо продажу банком власних акцій, викуплених у акціонерів

14 квітня 2015 13:16

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової Ради від 10.04.2015 №8 Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) здійснюється продаж власних акцій, викуплених у акціонерів внаслідок реалізації права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій за підсумками позачергових Загальних зборів акціонерів 27.11.2014 року.

 
 
Основні умови та порядок продажу:
 
1.      Кількість акцій, що пропонується до продажу – 2 447 904 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 24 479 040 гривень.
2.      Ціна продажу – 10 (десять) гривень за 1 акцію.
3.      Акції підлягають продажу акціонерам Банку та/або стороннім (третім) особам, при цьому переважне право акціонерів на придбання акцій не встановлюється.
4.      Заяви акціонерів та/або сторонніх (третіх) осіб на придбання акцій приймаються та розглядаються Банком у порядку черговості їх надходження, до моменту вичерпання загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу (2 447 904 шт.), але не пізніше 14 квітня 2015 року.
5.      У заяві акціонера/сторонньої (третьої) особи, направленій на адресу Банку (01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12), вказується: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким та коли виданий), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) - для фізичної особи; повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, яку особа має намір придбати за встановленою ціною, дата підписання заяви, особистий підпис або підпис уповноваженої особи, відбиток печатки (для юридичної особи, за наявності), контактний телефон.
6.      До заяви акціонера додається виписка з рахунка в цінних паперах, видана депозитарною установою на дату підписання заяви; до заяви сторонньої (третьої) особи додається пакет документів, необхідний для його ідентифікації відповідно до вимог законодавства.
7.      Заяви, подані з порушенням встановлених термінів та вимог, розгляду не підлягають.
8.      Перехід прав власності та оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма та умови якого є однаковими для усіх акціонерів/сторонніх(третіх) осіб.
 
Бланки заяв додаються (для фізичних та юридичних осіб) .
 
Правління ПАТ «Промінвестбанк»