Про приватне розміщення додаткових акцій

26 квітня 2013 13:10

До уваги акціонерів та інших осіб

25 квітня 2013 року на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", які проводились за адресою: м. Київ, провулок Шевченка,12, було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 2 930 млн. гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Протокол Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 року №31, на зборах були присутні акціонери, які володіють 99,1874% голосів. За вказане рішення проголосували - 98,661% , проти - 1,336% , утрималися - 0,003% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.


Акції розміщуються серед акціонерів банку. Розміщення акцій серед інших інвесторів умовами приватного розміщення не передбачено. Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається всім акціонерам-власникам простих іменних акцій Банку в порядку, встановленому законодавством.


Додатково планується розмістити 293 000 000 (двісті дев’яносто три мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 2 930 000 000 (два мільярди дев’ятсот тридцять мільйонів) грн.


Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.


Форма існування акцій: бездокументарна.


Прибуток на одну акцію за даними фінансової звітності станом на 01.04.2013 р. становить 0,03 грн.


Мета розміщення цінних паперів та напрямки використання отриманих коштів: збільшення статутного капіталу з метою підтримки ліквідності банку; нарощування обсягів активних операцій; зміцнення фінансової стійкості та конкурентоспроможності банку.


Дата початку і закінчення розміщення: 07.05.2013 р. – 19.07.2013 р.


Акції, що розміщуються, складають 55,3% від розміру зареєстрованого статутного капіталу.


Акції оплачуються за ціною, яка дорівнює номінальній вартості акцій (10 гривень), резидентами – в національній валюті, нерезидентами – в національній або іноземній вільноконвертованій валюті по офіційному курсу гривні до іноземних валют, встановленому Національним банком України на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (25.04.2013р.). Негрошові внески в оплату акцій не приймаються. Змін власників великого пакету акцій в результаті розміщення не передбачається.


Цінні папери додаткового випуску надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, і відповідають правам акціонерів згідно з законодавством України та Статутом банку. Конвертація цінних паперів умовами випуску не передбачається.