Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

13 травня 2013 10:33

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що Загальними зборами акціонерів від 25.04.2013, протокол №31, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 2930 млн. гривень

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк»
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ


Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що Загальними зборами акціонерів від 25.04.2013, протокол №31, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку на 2930 млн. гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.


Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість: 293000000 (двісті дев’яносто три мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Привілейовані акції банком не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 2 930 000 000 (два мільярди дев’ятсот тридцять мільйонів) гривень.

Ціна розміщення акцій: 10 (десять) гривень за одну акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (25.04.2013), розрахована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа в сторону зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається всім акціонерам-власникам простих іменних акцій банку у порядку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 протокол №31.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, в період з 07.05.2013 по 21.06.2013 подає на ім’я Голови Правління Промінвестбанку Башкірова Віктора Володимировича письмову заяву про придбання акцій, в якій обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), паспортні дані, реєстраційний код облікової картки платника податку (код ЄДРПОУ), кількість паперів, що ним придбавається, реквізити (реєстраційний номер і дату) договору зі зберігачем про відкриття рахунку у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах, спосіб отримання примірника договору про придбання акцій, реквізити поточного рахунку в банку та номер контактного телефону, та перераховує на відповідний рахунок грошові кошти в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що ним придбаваються, за ціною їх розміщення.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера до заяви обов’язково додається нотаріально засвідчений оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.

Заява від імені юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою особою та засвідчується печаткою юридичної особи. Разом із заявою надається копія статуту юридичної особи, засвідчена нотаріально. Для підтвердження повноважень керівника юридичної особи надається засвідчене такою юридичною особою рішення уповноваженого органу про призначення на посаду керівника юридичної особи-акціонера банку. Для підтвердження повноважень уповноваженої особи надається оригінал або засвідчена юридичною особою копія відповідної довіреності. Якщо статутом юридичної особи повноваження щодо придбання акцій належать до компетенції інших органів юридичної особи, до заяви додається копія такого рішення, засвідчена юридичною особою.

Заяви акціонерів приймаються та розглядаються банком в робочі дні в період з 07.05.2013 по 21.06.2013 включно з 1000 до 1600 год. (перерва на обід – з 13.00 до 140.0 год.) за місцезнаходженням банку: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 9.

Заяви на придбання додаткових акцій, надані акціонерами або їх представниками особисто, реєструються в обліковому журналі та розглядаються відповідно до черговості їх надходження. При цьому факт реєстрації заяви засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера) в журналі. У випадку якщо заяви на придбання додаткових акцій надані засобами поштового зв’язку, підпис акціонера – фізичної особи або його представника повинен бути нотаріально засвідчений.

Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого строку та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані.
Кошти в оплату за акції перераховуються акціонерами протягом строку реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії (в період з 07.05.2013 по 21.06.2013) після подання банку відповідної заяви та інших необхідних документів, та приймаються банком не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.

Акції оплачуються акціонерами-резидентами – в національній валюті, нерезидентами – в національній або іноземній вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку (25.04.2013р.).
Внесення коштів здійснюється в розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, фізичними особами - в готівковій або безготівковій формі, юридичними особами – в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з власних поточних рахунків.

Реквізити для перерахування коштів акціонерами в оплату за акції:

Найменування банку -  Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний  промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»)

Номер рахунку  для резидентів       5004590001/ (UAH)

Номер рахунку для нерезидентів    5004490101/(UAH)

5004490101/ (USD)

Код банку                                                300012

Код ЄДРПОУ                                         00039002
Код платника ПДВ                               000390026655

На підтвердження оплати акцій в кількості, зазначеній в письмовій заяві акціонера на придбання акцій під час реалізації переважного права, акціонеру видається довідка про внесення грошових коштів в оплату за акції із зазначенням суми та дати надходження коштів на відповідний рахунок банку, за підписом уповноважених осіб банку.
Банк видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера відповідних коштів в оплату за акції, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.

У разі відповідності поданої заяви та інших обов'язкових для надання документів встановленим вимогам, а також за умови 100% оплати вартості акцій додаткової емісії впродовж терміну реалізації переважного права (з 07.05.2013 по 21.06.2013), між акціонером і банком з 25.06.2013 по 16.07.2013 включно укладається договір купівлі-продажу акцій у трьох примірниках (по одному для емітента, акціонера і зберігача), який реєструється в обліковому журналі реєстрації договорів. Примірник договору, підписаний обома сторонами, надається акціонеру (представнику акціонера) особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Спосіб отримання примірника договору акціонер зазначає в заяві на придбання акцій при реалізації переважного права.

У разі відмови акціонера від укладення договору купівлі-продажу додаткових акцій банк повертає сплачені протягом реалізації переважного права акціонером кошти впродовж 30 календарних днів після дати закінчення укладення договорів. Вважається, що акціонер відмовився від укладення договору купівлі-продажу акцій, якщо з 25.06.2013 по 16.07.2013 включно він надав банку відповідну письмову відмову або не уклав з банком договір про придбання додаткових акцій.

Укладення договорів здійснюється за місцезнаходженням банку: м. Київ, вул. Софіївська, 9.

Правління ПАТ «Промінвестбанк»