Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

19 грудня 2011 13:35

Адреса Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12

До відома акціонерів та номінальних утримувачів

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ

випуску акцій Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м.Київ, пров.Шевченка,12) повідомляє, що 19 грудня 2011 року Наглядовою Радою банку прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій банку документарної форми існування в бездокументарну форму існування.


Реквізити емітента:


Найменування згідно з установчими документами:

 • повне: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;
 • скорочене: ПАТ Промінвестбанк;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039002;

Місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію: 01001, м.Київ, провулок Шевченка, будинок 12;

Адреса для поштових повідомлень: 01001, м.Київ, провулок Шевченка, будинок 12;

Телефон: (044) 270-51-17, 201-53-11, 364-67-77(88-81); факс (044) 201-52-44.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид, тип цінних паперів: акція проста іменна.

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: реєстраційний номер: №271/1/09; дата реєстрації: 16.09.2009р.; дата видачі: 20.10.2009р.; орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;


Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1000091009;

Номінальна вартість акції: 10 (десять) гривень;

Кількість випущених акцій:

529871452 (п’ятсот двадцять дев’ять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят дві) акції;

Загальна номінальна вартість акцій:
5298714520 (п’ять мільярдів двісті дев’яносто вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять) гривень.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Найменування згідно з установчими документами:

 • повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «Обліковець»;
 • скорочене: ТОВ «Обліковець»;

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ: 24571813;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:  01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, б.7;

Телефон/факс: (044)272-35-00, 278-40-69;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: Лемеш Вікторія Вікторівна;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00, №012014; дата проведення державної реєстрації: 28.11.1996р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:
Серія АВ №581010, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі – 25.02.2011 р., строк дії – 25.02.2011 р.-25.02.2016 р.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:

 • повне: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
 • скорочене: ПАТ "НДУ".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, №795373; номер запису – 10741050016010655; дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

Телефон контактної особи: (044)377-70-16, 377-72-65, факс (044)279-12-49;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:
серія АВ № 581322, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.- 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування:

 • повне: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
 • скорочене: ПАТ Промінвестбанк.

Місцезнаходження: 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд.12;

Телефони контактної особи: (044)364-66-62, 287-89-87 (82-46); головний економіст відділу діяльності зберігача Управління депозитарної діяльності Шепель Леся Петрівна;

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ: 00039002.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, №306161, номер запису – 10741050063013048, дата проведення державної реєстрації: 26.08.1992; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №483643 від 04.09.2009 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), строк дії ліцензії 14.10.2007р. - 14.10.2012 р.


Інформація про уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо призначення дати припинення ведення реєстру:


Правлінню банку надані повноваження визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу банку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.
 

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію:


Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонери та номінальні утримувачі, зареєстровані на дату прийняття Наглядовою Радою цього рішення, повідомляються шляхом опублікування відповідного повідомлення про дематеріалізацію в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщення повідомлення на веб-сторінці банку в мережі Інтернет та шляхом направлення персонального письмового повідомлення поштою простим або рекомендованим листом.
 

Порядок вилучення сертифікатів акцій.

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифікату не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню.

Акціонери банку, що отримали у реєстратора ТОВ «Обліковець» сертифікати акцій Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (серії А2), а також що мають на руках сертифікати серії А1, повинні повернути їх з метою подальшого знищення у порядку, встановленому ДКЦПФР (повертаються як сертифікати серії А2, так і сертифікати серії А1).

Повернення сертифікатів здійснюється акціонерами особисто або шляхом направлення поштовим зв’язком цінного відправлення з описом вкладення на адресу ПАТ Промінвестбанк: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, Фінансовий департамент, тел. (044) 270-51-17,  або ТОВ «Обліковець»: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7. Тел. (044) 272-35-00, 278-40-69, на протязі 6 (шести) місяців з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу банку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Сертифікати, не повернуті акціонерами в зазначений строк та не знищені, вважаються недійсними.
 

У В А Г А!

 

 • Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.
 • До дати припинення ведення реєстру кожен власник має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.
 • Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій в обраного ним зберігача та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого одержання депозитарних послуг кожному власнику акцій необхідно особисто укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору).
 • Номінальні утримувачі, зареєстровані в системі реєстру, та зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру зобов’язані відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (ПАТ "НДУ").

 

Правління ПАТ Промінвестбанк