Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

09 березня 2010 14:29

Адреса Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
(м. Київ, пров. Шевченка, 12)


Шановні акціонери!


Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

23 квітня 2010 року об 11 годині ранку

за адресою:
м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх


Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9:15 до 10:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів
Право на участь у зборах мають особи, що включені до переліку акціонерів банку.

Дата складання переліку акціонерів - 21 квітня 2010 рокуПорядок денний:

 

 1. Прийняття рішень щодо питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - Банк) про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Банку у 2009 році.
 3. Звіт Ревізійної комісії за 2009 рік. Затвердження звіту та висновок Ревізійної комісії щодо річної звітності та балансу Банку.
 4. Звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності за 2009 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
 5. Затвердження річних результатів діяльності Банку та розподіл прибутку (збитків) за 2009 рік.
 6. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму та затвердження Рішення щодо дематеріалізації:
  • визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Затвердження проекту договору з депозитарієм;
  • визначення зберігача, в якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій. Затвердження проекту договору із зберігачем;
  • щодо припинення дії договору про ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів;
  • визначення способу повідомлення акціонерам про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію.
 7. Про внесення змін до статуту Банку. Затвердження Статуту у новій редакції.
 8. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Банку. Затвердження  Положення у новій редакції.
 9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку.
 10. Затвердження Положення про Правління Банку.
 11. Про надання дозволу на здійснення правових дій, щодо яких є зацікавленість та схвалення значних правових дій із Внєшекономбанком.
 12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Банку. Визначення уповноважених осіб на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку та Ревізійної комісії Банку.
 13. Прийняття рішення щодо викупу Банком розміщених ним акцій.

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку мають змогу ознайомитися у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток - вул. Софіївська, 9). Особа, що є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник Голови правління Банку Юткін Вячеслав Михайлович.
Телефони для довідок: (044) 201-52-10, (044) 201-52-85, (044)201-53-11


Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу,
представникам акціонерів - додатково довіреність, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства,
представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, які підтверджують їх повноваження.

 


Наглядова Рада ПАТ Промінвестбанк