Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

23 березня 2015 11:34

До уваги акціонерів та інших осіб

 


Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 23 квітня 2015 року о 1200 годині

за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.


Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 2400  17 квітня 2015 року.


Порядок денний:


1.    Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

2.    Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2014 рік та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту.

3.    Про звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2014 рік та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту.

4.    Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2014 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності та балансу банка.

5.    Про звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2014 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.

6.    Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2014 рік.

7.    Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

8.    Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.

9.    Про внесення змін до положень про органи управління ПАТ «Промінвестбанк» та їх затвердження в новій редакції.

10.    Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11.    Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

12.    Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження щодо:
-    залучення до розміщення андеррайтера;

-    внесення змін до проспекту емісії акцій;

-    прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-    затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-    затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-    затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-    прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-    повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-    письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.


13.    Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження :

-    проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-    проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-    проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

14.    Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

15.    Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ « Промінвестбанк».

16.    Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

17.    Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».


З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім. 509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з правового забезпечення і корпоративного управління Скорупська Людмила Олексіївна. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38, (044)364-65-82.


Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.


Основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.)

 
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
52 656 224
39 734 400
Грошові кошти та їх еквіваленти
4 057 429
2 170 566
Кошти в інших банках
1 639 341
1 492 864
Кредити та заборгованість клієнтів
38 500 679
28 395 900
Усього зобов’язань
46 580 682
34 357 256
Кошти банків
27 022 065
16 376 358
Кошти клієнтів
13 682 619
13 897 924
Усього власного капіталу
6 075 542
5 377 144
Статутний капітал
8 212 007
8 199 297
Чистий прибуток / (збиток)
(3 453 846)
(2 568 077)
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(4,21)
(4,35)
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(4,21)
(4,35)

 

 

УВАГА!

 
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2015 року, ПАТ «Промінвестбанк» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися в управління депозитарного обслуговування по телефону: (044) 36-46-777 (вн. 84-20, 82-46, 88-54), електронна адреса: Lesya.shepel@pib.ua, Larisa.kurta@pib.ua

 

ПАТ «Промінвестбанк»