Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

25 березня 2014 12:43

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

 

Шановні акціонери!
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться


25 квітня 2014 року о 1200 годині
за адресою:

м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів


Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів банку.
Дата складення переліку акціонерів – станом на 2400  21.04.2014 року

 

Порядок денний:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

2. Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) за 2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

 

3. Звіт Правління Банку за 2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

 

4. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку.

 

5. Розгляд висновку зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2013 рік. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.

 

6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік.

 

7. Розподіл прибутку(збитків) за 2013 рік.

 

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку. Затвердження положень в новій редакції.

 

9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

 

10. Про обрання членів Наглядової Ради Банку.

 

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Банку. Визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.

 

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з правового забезпечення і корпоративного управління Скорупська Людмила Олексіївна. Телефони для довідок: (044)270-51-17, (044)364-65-41, (044)364-65-38,(044)364-65-82

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.


Основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.)


 

 

Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
39 737 492
41 193 480
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 170 566
3 036 659
Кошти в інших банках
       1 492 865 
1 452 059
Кредити та заборгованість клієнтів
28 400 116
29 486 466
Усього зобов’язань
34 353 302
36 161 848
Кошти банків
16 376 358
17 948 454
Кошти клієнтів
13 897 924
13 985 865
Усього власного капіталу
5 384 190
5 031 632
Статутний капітал
8 199 297
5 298 715
Чистий прибуток / (збиток)
(2 575 269)
71 431
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(4,36)
0,13
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(4,36)
0,13

 

 

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»