Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

25 березня 2013 10:45

До уваги акціонерів та інших осіб


Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк»

(м. Київ, пров. Шевченка, 12)

 

Шановні акціонери!

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

 

25 квітня 2013 року об 11 годині ранку

за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:15 до 10:40

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів банку.

Дата складення переліку акціонерів – станом на 2400  19.04.2013 року

 

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

2. Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) за 2012 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

 

3. Звіт Правління Банку за 2012 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.

 

4. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку.

 

5. Розгляд висновку зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2012 рік. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.

 

6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.

 

7. Розподіл прибутку(збитків) за 2012 рік.

 

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

 

9. Щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

10. Щодо затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

 

11. Щодо затвердження проспекту емісії акцій.

 

12. Щодо затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

 

13. Щодо визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження:

  • прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
  • затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткових акцій;
  • затвердження результатів приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій;
  • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій уповноваженим органом емітента, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  • письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі.

 

14. Щодо визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження :

  • отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
  • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  • проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
  • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

15. Припинення повноважень і обрання членів Наглядової Ради Банку.

 

16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Банку. Визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку.

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Глава Юридичної дирекції Банку Скорупська Людмила Олексіївна. Телефони для довідок: (044)270-51-17 begin_of_the_skype_highlighting            (044)270-51-17      end_of_the_skype_highlighting, (044)364-65-41,(044)364-65-38,(044)287-89-76

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу,

представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства,

представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
 

Основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.) 

 

Найменування показника
Період
01.01.2013
01.01.2012
Усього активів
41318058
38160944
Грошові кошти та їх еквіваленти
3036659
3269041
Кошти в інших банках
1452059
1461708
Кредити та заборгованість клієнтів
29486466
27035812
Усього зобов’язань
36044661
33079043
Кошти банків
17948454
12602683
Кошти клієнтів
13985865
16507250
Усього власного капіталу
5273397
5081901
Статутний капітал
5298715
5285191
Чистий прибуток / (збиток)
224766
29990
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,42
0,06
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,42
0,06

 

 Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»