Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

05 березня 2012 11:39

Адреса Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

(м. Київ, пров. Шевченка, 12)


Шановні акціонери!

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

 

6 квітня 2012 року о 12 годині ранку

за адресою:
м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів


Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів банку.

Дата складення переліку акціонерів – станом на 2400  02.04.2012 року

 

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

2. Звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

 

3. Звіт Правління Банку за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

 

4. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Банку.

 

5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2011 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.

 

6. Затвердження річного звіту Банку та розподіл прибутку (збитків) за 2011 рік.

 

7. Щодо внесення змін до Статуту Банку. Затвердження Статуту в новій редакції.

 

8. Щодо внесення змін у внутрішні положення Банку. Затвердження положень у новій редакції.

 


9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Банку.

 

10. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Банку.

 

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Банку. Визначення уповноважених осіб на підписання договорів з членами Наглядової Ради Банку та Ревізійної комісії Банку.


З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Глава Юридичної дирекції Банку Скорупська Людмила Олексіївна.
Телефони для довідок: (044)270-51-17, (044)364-65-41,(044)364-65-82

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу,

представникам акціонерів –  додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства,

представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

 

Основні показники діяльності ПАТ Промінвестбанк (тис.грн.)
 
Найменування показника
Період
01.01.2012
01.01.2011
Усього активів
38160931
34612856
Грошові кошти та їх еквіваленти
3438361
3605277
Кошти в інших банках
1461708
2631603
Кредити та заборгованість клієнтів
27035812
23621270
Усього зобов’язань
33079043
30023113
Кошти банків
12602683
7366234
Кошти клієнтів
16507250
19481703
Усього власного капіталу та частка меншості
5081888
4589743
Статутний капітал
5285192
5287794
Чистий прибуток / (збиток)
29977
(844980)
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,06
(1,59)
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,06
(1,59)

 

Наглядова Рада ПАТ Промінвестбанк