Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»

27 березня 2017 11:23

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 27 квітня 2017 року о 1200 годині за адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення зборів. Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 2400 21 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО з проектами рішень (окрім кумулятивного голосування)

1.Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк». Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік і затвердити її склад.

2.Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3.Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік.

4.Про звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік.

5.Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік.

6.Про звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Проект рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

7.Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік.

8.Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний результат діяльності ПАТ «Промінвестбанк» за 2016 рік, який склав 5 803,1* млн. гривень збитків. Дивіденди не виплачувати.

9.Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» на 12 млрд. гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

10.Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк» і визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Проект рішення: Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк». Розміщення акцій провести серед осіб, які є акціонерами банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 27.04.2017, без залучення інших інвесторів.

11. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження:

 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення акціонерів, які мають переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Правління ПАТ «Промінвестбанк» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження:

 • внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • прийняття рішення про зміну строків початку і закінчення етапів укладення договорів з першими власниками;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
 • затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством терміни уповноваженим органом емітента результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення коштів, внесених акціонерами в оплату за акції при реалізації переважного права, в разі відмови від укладення договорів купівлі-продажу акцій на I етапі, і коштів, внесених акціонерами з порушенням умов і строків оплати акцій на II етапі укладення договорів з першими власниками;
 • письмового повідомлення акціонерів, які мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються, про можливість реалізації такого права та опублікування такого повідомлення в офіційному друкованому органі.

12. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 • проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В. і директора Юридичного департаменту Мороза С.А. уповноваженими особами ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2016 протокол №41.

14. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Кумулятивне голосування

15. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради, визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного зборів: www.pib.ua

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Юридичного департаменту Мороз С.А. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

33 218 878

41 652 330

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 039 409

3 957 771

Кошти в інших банках

980 086

100 957

Кредити та заборгованість клієнтів

26 052 827

31 853 866

Усього зобов’язань

29 645 442

53 921 674

Кошти банків

8 846 159

26 182 420

Кошти клієнтів

8 896 846

17 164 300

Усього власного капіталу

3 573 436

(12 269 344)

Статутний капітал

40 617 683

19 010 944

Чистий прибуток / (збиток)

(5 803 126)

(20 272 049)

Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(1.82)

(15.28)

Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(1.82)

(15.28)

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками проведення аудиту звітності банку

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»