Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

23 листопада 2015 12:07

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 10 грудня 2015 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12,  кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх, з повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, без права акціонерів вносити пропозиції до порядку денного зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24:00 4 грудня 2015 року.

Порядок денний:
1. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження щодо:

 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

5. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження :

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 •  проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор департаменту юридичного супроводу Мороз С.А. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
 

 
 
УВАГА!
 
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ
ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.
 
З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 10 грудня 2015 року, ПАТ «Промінвестбанк» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарними установами.
 
При цьому повідомляємо, що в зв’язку з припиненням провадження ПАТ «Промінвестбанк» професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, Наглядовою Радою ПАТ «Промінвестбанк» прийнято рішення про обрання нової депозитарної установи, яка в подальшому буде забезпечувати облік та обслуговування прав на цінні папери акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»,  а саме
 Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ»
 (код ЄДРПОУ 38511128, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи – серія АЕ №286840, дата видачі 22.04.2014, строк дії з 08.04.2014 необмежений).
 
За довідками щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ІНВІНТУМ» звертайтесь за телефоном (044)332-30-34 або на електронну адресу: invintum2@gmail.com
 
За довідками щодо закриття Вашого рахунку в цінних паперах в ПАТ «Промінвестбанк» прохання звертатися до Департаменту депозитарної діяльності за телефоном: (044) 364-67-77 (вн. 84-20, 84-19, 88-54), електронна адреса: lesya.shepel@pib.ua, larisa.kurta@pib.ua, elena.vegera@pib.ua .
 
 

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»