Дo уваги акціонерів

28 грудня 2015 13:29

Дo уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

Дo уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний  промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк, ПАТ «Промінвестбанк») повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 10.12.2015, протокол №38, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 20 млрд. гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість: 2 000 000 000 (два мільярди) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Привілейовані акції банком не випускаються.


Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 20 000 000 000 (двадцять мільярдів)  гривень.
Ціна розміщення акцій: 10 (десять) гривень за одну акцію.
Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається як кількість простих акцій, пропорційна частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (10.12.2015), розрахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа в сторону зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається всім акціонерам-власникам простих іменних акцій Банку у порядку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.12.2015 протокол №38.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, в період з 28.12.2015 по 29.0

1.2016 подає на ім’я Голови Правління Банку Башкірова Віктора Володимировича письмову заяву про придбання акцій, в якій обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податку (код ЄДРПОУ), номер контактного телефону, кількість паперів, що ним придбавається, реквізити (реєстраційний номер і дату) договору з депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах, спосіб отримання примірника договору про придбання акцій, та перераховує на відповідний рахунок грошові кошти в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що ним придбаваються, за ціною їх розміщення.


Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов’язково додається нотаріально засвідчені оригінал або копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.


Заява від імені юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою особою та засвідчується печаткою юридичної особи (у разі наявності). Разом із заявою надається копія статуту юридичної особи, засвідчена нотаріально. Для підтвердження повноважень керівника юридичної особи надається засвідчене такою юридичною особою рішення уповноваженого органу про призначення на посаду керівника юридичної особи-акціонера Банку.
Для підтвердження повноважень уповноваженої особи надається оригінал або засвідчена юридичною особою копія відповідної довіреності. Якщо статутом юридичної особи повноваження щодо придбання акцій належать до компетенції інших органів юридичної особи, до заяви додається копія такого рішення, засвідчена юридичною особою.


Заяви акціонерів приймаються та розглядаються Банком в робочі дні в період з 28.12.2015 по 29.01.2016 включно з 1000 до 1600 год. (перерва на обід – з 1300 до 1400 год.) за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пров. Шевченка,12.
Заяви на придбання додаткових акцій, надані акціонерами або їх представниками особисто, реєструються в обліковому журналі та розглядаються відповідно до черговості їх надходження. При цьому факт реєстрації заяви засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера) в журналі. У випадку якщо заяви на придбання додаткових акцій надані засобами поштового зв’язку, у журналі, замість підпису акціонера (представника акціонера), ставиться відповідна відмітка.


Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані. Акціонери, які не надали заяви на придбання акцій протягом строку реалізації акціонерами переважного права (з 28.12.2015 по 29.01.2016), вважаються такими, що відмовились від реалізації свого переважного права на придбання акцій.
Кошти в оплату за акції перераховуються акціонерами протягом строку реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії (в період з 28.12.2015 по 29.01.2016) після подання Банку відповідної заяви та інших необхідних документів.


Грошові внески в оплату за акції резиденти України здійснюють у гривнях, нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях. Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, внесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату його акцій. Внесення коштів здійснюється в розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються акціонерами, фізичними особами – в готівковій або безготівковій формі, юридичними особами – в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з власних рахунків.

Реквізити для перерахування коштів акціонерами в оплату за акції:

 

Найменування банку
ПАТ «Промінвестбанк»
Номер рахунку для резидентів
5004590001/ (UAH)
Номер рахунку для нерезидентів
5004490101/(UAH)
5004490101/ (USD)
5004490101/ (EUR)
Код банку
300012
Код ЄДРПОУ
00039002
Код платника ПДВ
000390026655
Призначення платежу
Оплата за акції ПАТ «Промінвестбанк» додаткового випуску

 

На підтвердження оплати акцій в кількості, зазначеній в письмовій заяві акціонера на придбання акцій, акціонеру видається довідка про внесення грошових коштів в оплату за акції із зазначенням суми та дати надходження коштів на відповідний рахунок Банку, за підписом уповноваженої особи Банку. Протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера відповідних коштів в оплату за акції, акціонеру видається письмове зобов’язання про продаж йому відповідної кількості акцій за підписом уповноваженої особи Банку.


У разі відповідності поданої заяви та інших обов’язкових для надання документів визначеним вимогам, а також за умови 100%-ої оплати вартості акцій протягом строку реалізації переважного права (з 28.12.2015 по 29.01.2016), між акціонером та Банком на протязі строку І-го етапу укладення договорів з першими власниками (з 01.02.2016 по 19.02.2016 включно) укладається договір купівлі-продажу акцій в трьох примірниках (по одному для емітента, акціонера та депозитарної установи), який реєструється в обліковому журналі реєстрації договорів. Примірник договору, підписаний обома сторонами, видається акціонеру (представнику акціонера) особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Спосіб отримання примірнику договору акціонер зазначає в заяві на придбання акцій під час реалізації переважного права.


У разі відмови акціонера від укладання договору купівлі-продажу додаткових акцій, Правління Банку повертає сплачені акціонером під час реалізації переважного права кошти протягом 30 календарних днів після дати закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками. Акціонер вважається таким, що відмовився від укладання договору купівлі-продажу акцій, якщо протягом І-го етапу укладення договорів з першими власниками він (або його представник) не звернувся до Банку та не уклав (не підписав) відповідний договір з Банком. Акції, щодо яких не укладені договори купівлі-продажу акцій на І етапі укладення договорів з першими власниками, враховуються у кількість акцій, нереалізованих протягом І етапу, та підлягають реалізації на ІІ етапі.
На ІІ етапі укладення договорів з першими власниками, з 24.02.2016 по 25.02.2016, здійснюється уклада

ння договорів на придбання акцій, що залишилися нереалізованими на І етапі, відповідно до заяв акціонерів, що задовольняються у порядку їх надходження та реєстрації. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.


Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12.
Правління ПАТ «Промінвестбанк»