До уваги акціонерів та інших осіб

04 лютого 2019 13:18

Щодо продажу банком власних акцій, викуплених у акціонерів

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» від 22.11.2018 Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) здійснюється продаж власних акцій, раніше викуплених у акціонерів, які проголосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів від 27.04.2017 рішення про збільшення статутного капіталу Банку та скористалися правом вимоги обов'язкового викупу належних їм голосуючих акцій, в загальній кількості 78517 шт. загальною номінальною вартістю 785 170 гривень.

Основні умови, порядок та строки продажу акцій, встановлені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 22.11.2018:

  1. Акції в загальній кількості 78517 шт. загальною номінальною вартістю 785 170  гривень підлягають продажу акціонерам Банку та/або стороннім (третім) особам.
  2. Продаж акцій здійснюється за ціною, не нижче ринкової вартості, але не нижче номінальної. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів, на якому прийнято рішення про продаж викуплених товариством власних акцій (тобто на 21.11.2018) та затверджується Наглядовою Радою Банку.

Ринкова вартість акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 21.11.2018 затверджена рішенням Наглядової Ради від 28.12.2018 і становить 9,96 гривень за 1 акцію. Оскільки ринкова вартість нижче номінальної вартості, ціна продажу акцій встановлюється на рівні номінальної- 10 (десять) гривень за 1 акцію.

  1. Продаж акцій починається з дня розміщення цього повідомлення на офіційному веб-сайті банку в мережі Інтернет та закінчується через 10 робочих днів з дня розміщення повідомлення (тобто з 04.02.2019 по 15.02.2019).
  2. Для придбання акцій в зазначені терміни на ім'я Голови Правління Банку Рожка А.В. подається заява про намір придбання акцій банку і укладається договір купівлі-продажу акцій.
  3. В заяві про придбання акцій вказується: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) - для фізичної особи, повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи, кількість акцій, яке заявник має намір придбати в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу за встановленою ціною продажу, дата підписання заяви, особистий підпис заявника/ уповноваженої особи, відбиток печатки (для юридичної особи, при наявності), контактний телефон.
  4. Продаж акцій здійснюється в порядку черговості надходження заяв та в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу. У разі вичерпання загальної кількості акцій до закінчення терміну продажу, прийом заяв припиняється.
  5. До заяви акціонера додається виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою на дату підписання заяви; до заяви сторонньої (третьої) особи додається пакет документів, необхідний для його ідентифікації відповідно до вимог законодавства.
  6. Заяви, подані з порушенням встановлених цим рішенням термінів і вимог, розгляду не підлягають.
  7. Перехід права власності і оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма і текст якого є однаковими для всіх акціонерів і сторонніх (третіх) осіб.

Правління ПАТ «Промінвестбанк»