До уваги акціонерів та інших осіб

18 квітня 2017 10:57

Щодо продажу банком власних акцій, викуплених у акціонерів

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) здійснюється продаж власних акцій, викуплених у акціонерів внаслідок реалізації права вимоги обов’язкового викупу належних їм голосуючих акцій за підсумками позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 3 червня 2016 року.

Основні умови та порядок продажу:

1. Кількість акцій, що пропонується до продажу – 223 465 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 2 234 650 гривень.

2. Ціна продажу – 10 (десять) гривень за 1 акцію.

3. Акції підлягають продажу акціонерам Банку та/або стороннім (третім) особам, при цьому переважне право акціонерів на придбання акцій не встановлюється.

4. Для придбання акцій подається заява на ім'я Голови Правління Банку Рожка А.В. та укладається договір купівлі-продажу акцій.

5. Заяви акціонерів та/або сторонніх (третіх) осіб на придбання акцій приймаються та розглядаються Банком у порядку черговості їх надходження, до моменту вичерпання загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу (223465 шт.), але не пізніше 20.04.2017.

6. У заяві на придбання акцій вказується: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким та коли виданий), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) - для фізичної особи; повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, яку особа має намір придбати за встановленою ціною (10 гривень за 1 акцію), дата підписання заяви, особистий підпис заявника / уповноваженої особи, відбиток печатки (для юридичної особи, за наявності), контактний телефон.

7. До заяви акціонера додається виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою на дату підписання заяви; до заяви сторонньої (третьої) особи додається пакет документів, необхідний для її ідентифікації у відповідності до вимог законодавства.

8. Заяви, подані з порушенням встановлених термінів та вимог, розгляду не підлягають.

9. Перехід прав власності та оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма та умови якого є однаковими для усіх акціонерів та сторонніх(третіх) осіб.

Правління ПАТ «Промінвестбанк»