Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 22 листопада 2018 року

22 жовтня 2018 18:01

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться

 22 листопада 2018 року о 12:00 годині

 за адресою: м.Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал),
 9 поверх

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24:00 16 листопада 2018 року.

 ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
 з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
 по кожному з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Токар О.М.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В. підписати Статут ПАТ «Промінвестбанк» в новій редакції.

4. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження положення в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.

5. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження положення в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.
6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.

7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол №47).

8. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

9. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» і визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ  «Промінвестбанк».
Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.

10. Про продаж викуплених акцій ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Здійснити продаж викуплених акцій ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, в порядку та в строки, встановлені цим рішенням.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.pib.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім. 509 (бюро перепусток - вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Юридичного департаменту Мороз Сергій Анатолійович. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника (уповноваженої особи).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:
Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»