Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

18 травня 2016 10:24

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 3 червня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх, з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24:00  30 травня 2016 року.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Грищенко О.С.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» на 1,8 млрд. гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Проект рішення: Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк». Розміщення акцій провести серед осіб, які є акціонерами банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 03.06.2016, без залучення інших інвесторів.

6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження щодо:

 • - залучення до розміщення андеррайтера;
 • - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
 • - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • - письмового повідомлення акціонерів, які мають переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Правління ПАТ «Промінвестбанк» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

 • - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • - прийняття рішення про зміну строків початку і закінчення етапів укладення договорів з першими власниками;
 • - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);
 • - затвердження результатів реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
 • - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством терміни уповноваженим органом емітента результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • - повернення коштів, внесених акціонерами в оплату за акції при реалізації переважного права, в разі відмови від укладення договорів купівлі-продажу акцій на I етапі, і коштів, внесених акціонерами з порушенням умов і строків оплати акцій на II етапі укладення договорів з першими власниками;
 • - письмового повідомлення акціонерів, які мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються, про можливість реалізації такого права та опублікування такого повідомлення в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження щодо:

 • - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 • - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити в.о. Голови Правління Кравця В.І. і директора Юридичного департаменту Мороза С.А. уповноваженими особами ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження щодо:

 • - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення;
 • - проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» або особу, яка виконує його обов'язки, підписати Статут Банку в новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження положень в новій редакції.
 

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» та Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» та затвердити їх у новій редакції.


Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
з питань порядку денного зборів: www.pib.com.ua

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Юридичного департаменту Мороз С.А.

Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.


Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

УВАГА!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,

З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ

ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 3 червня 2016 року, ПАТ «Промінвестбанк» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарними установами.

Депозитарною установою, що забезпечує облік і обслуговування прав на цінні папери акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ» (код ЄДРПОУ 38511128, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи – серія АЕ №286840, дата видачі 22.04.2014, строк дії з 08.04.2014 необмежений).

За довідками щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ІНВІНТУМ» звертайтесь за телефоном (044) 332-30-34 або на електронну адресу: invintum2@gmail.com

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»