Дo уваги акціонерів

14 березня 2016 15:29

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться
 
15 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12,  кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх,
 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.
 
Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 2400  11 квітня 2016року.
 
Порядок денний:
 
1.            Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2.            Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2015 рік та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту.
3.            Про звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2015 рік та ухвалення рішень за результатами розгляду звіту.
4.            Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2015 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності та балансу банка.
5.            Про звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора.
6.            Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2015 рік.
7.            Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
8.            Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.
9.            Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження положень в новій редакції.
10.       Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
11.       Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ « Промінвестбанк».
12.       Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
 
 
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім. 509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Юридичного департаменту Мороз С.А.
Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.
 
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
 
Основні показники діяльності ПАТ «Промінвестбанк» (тис.грн.)*
 
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
44 127 221
50 527 366
Грошові кошти та їх еквіваленти
3 957 771
5 946 995
Кошти в інших банках
100 957
666 328
Кредити та заборгованість клієнтів
34 138 789
36 401 765
Усього зобов’язань
54 184 968
42 579 112
Кошти банків
26 182 420
20 475 819
Кошти клієнтів
17 164 300
14 357 233
Статутний капітал
19 010 945
8 217 093
Чистий прибуток / (збиток)
(18 060 454)
(5 947 792)
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(13,62)
(7,24)
Скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(13,62)
(7,24)
*Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками проведення аудиту звітності банку.
 
 
Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»